thitn

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo một số phướng án tổ chức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông để lấy ý kiến của dư luận xã hội.